Meteoritské Klášternictví

Na nedotknutel’ných vrchoch holých a krásnych skál, ktoré sú Božím výtvorom, trúfalý a smelý askéta objavil cestu, ktorá vedie do nebeských domov a ukončil tam svoje duchovné napredovanie (zbožštenie) a preto aj skaly, ktoré sa nachádzajú medzi nebom a zemou ponúkajú asketický rebrík duchovného vystupovania a kvôli tomu dal sv. Atanasij Meteoritský takéto pomenovanie týmto skalám.  On bol zakladatel’om monastiera Vel’ký Meteor v 14. storočí. Sväté Meteory sa stali odvtedy svedectvom Christa, živým pokračovaním jednej svätej, všeobecnej a apoštolskej Christovej Cirkvi.

Mníšsky život v pravoslávnej Cirkvi je Božie dielo a predpokladá zvláštne povolanie a dar od Svätého Ducha. Ciel’ mníšstva je posvätenie a zbožštenie cez poslušnost’, askézu a modlitby. Mnísi sa namáhajú deň a noc pôstom, bdením, prácou, modliac sa nie iba pre svoje spasenie, ale aj za celé  stvorenie. Tieto modlitby sú dlhé a silné.