Stav ochrany

Sväté Meteory sú celkove svätou zemou a svätým miestom vytvorené Bohom a ochraňované Bohom, pretože každá skala je posvätená, každá jaskyňa a medzery medzi skalami, každý ich kameň, po ktorých množstvo svätých askétov a mučeníkov mníšskeho skalného státu počas šest’sto rokov chodilo, dotýkalo sa a modlilo vo všetkých miestach a zákutiach týchto skál.

Sväté Meteory sú pre krest’anské, historické, architektonické, ikonopisecké (celkove pre výtvarné umenie) a geologické svedectvo uznané za chránenú pamiatku celého l’udstva v rámci organizácie UNESCO a iných medzinárodných organizácií. Miesto Svätých Meteorov od októbra 1995 podl’ a zákona (č. 2531/11.10.95), ktorý bol výsledkom rozhodnutia Posvätnej synody Gréckej cirkvi z roku 1990, bolo vyhlásené za <<sväté, nemenitel’né a nedotknutel’né>>. Táto udalost’ garantuje pravoslávnu autentickost’ Meteorov a ich dobrú ochranu.

Pokračujúc v pravoslávnej askéze a  mníšskej prítomnosti v Svätých Meteorách, ktoré ponúkli plejádu svätých, cnostných v pravoslávnej Cirkvi, súčasne sväté bratstvá s láskou v Christu a s dobrou a slušnou spoluprácou ponúkajú bohaté a rozmanité duchovné, misionárske, reformné, sociálne a národné ciele a tak sú prameňmi duchovných potrieb celého l’udstva.