Παρεκκλήσι Τιμίου Προδρόμου

Εν­δι­α­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζει το πα­ρεκ­κλή­σι του Τι­μί­ου Προ­δρό­μου, που συ­ναν­τά­ει κα­νείς στ’ α­ρι­στε­ρά του, προ­χω­ρών­τας στον κλει­στό δι­ά­δρο­μο με­τά την εί­σο­δο της μο­νής. Εί­ναι μι­κρός κυ­κλι­κός να­ός με θό­λο, λα­ξευ­μέ­νος στο βρά­χο, κα­τά­γρα­φος με κα­λής τέ­χνης τοι­χο­γρα­φί­ες. Σύμ­φω­να με την ε­πι­γρα­φή του, κτί­στη­κε και α­γι­ο­γρα­φή­θη­κε στα 1682, με έ­ξο­δα και κό­πο των ι­ε­ρο­μο­νά­χων Δα­μα­σκη­νού, Ι­ω­νά και Παρ­θε­νί­ου. Ί­σως αρ­χι­κά, πριν τη δι­α­μόρ­φω­σή του σε να­ό, να χρη­σί­μευ­ε ως α­σκη­τή­ριο κά­ποι­ου ε­ρη­μί­τη.

Ο Γάλ­λος αρ­χαι­ο­λό­γος-πε­ρι­η­γη­τής L. Heuzey, ο ο­ποί­ος ε­πι­σκέ­φτη­κε τις με­τε­ω­ρι­κές μο­νές το θέ­ρος του 1858, α­να­φέ­ρει ό­τι στο πα­ρεκ­κλή­σι του Προ­δρό­μου (χω­ρίς να προσ­δι­ο­ρί­ζει που α­κρι­βώς) δι­ά­βα­σε την ε­πι­γρα­φή: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟC ΝΙΚΟΔΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΧΟΥ ΡΑΚΝΔΙΤΟΥ. Η ε­πι­γρα­φή αυ­τή, σκα­λι­σμέ­νη σε πλίν­θο, βρί­σκε­ται σή­με­ρα εν­τοι­χι­σμέ­νη στη νό­τια ε­ξω­τε­ρι­κή πλευ­ρά του να­ού του κα­θο­λι­κού. Πό­τε και για­τί α­πο­τοι­χί­στη­κε και με­τα­φέρ­θη­κε α­πό το πα­ρεκ­κλή­σι δεν εί­ναι γνω­στό. Δεν εί­ναι ε­πί­σης εύ­κο­λο να ε­ξα­κρι­βω­θεί πού α­να­φέ­ρε­ται η ε­πι­γρα­φή αυ­τή και ποι­ό ή­ταν το κα­τα­σκεύ­α­σμα του μο­να­χού Νι­κο­δή­μου.