Προ­σφο­ρά στην παι­δεί­α

Με­γά­λη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, οι­κο­δο­μι­κή, πνευ­μα­τι­κή, κοι­νω­νι­κή κ.ά., α­νέ­πτυ­ξε στα μέ­σα του πε­ρα­σμέ­νου αι­ώ­να ο Κα­λαμ­πα­κι­ώ­της η­γού­με­νος της μο­νής Κων­στάν­τιος, που κα­τά το έ­τος 1857 α­νή­γει­ρε την τρά­πε­ζα του μο­να­στη­ριού και άλ­λα κτί­σμα­τα κον­τά στον πα­λαι­ό να­ΐ­σκο του Α­γί­ου Στε­φά­νου. Ι­δι­αί­τε­ρα ση­μαν­τι­κή ό­μως υ­πήρ­ξε η προ­σφο­ρά του στην παι­δεί­α κα­τά τους δύ­σκο­λους ε­κεί­νους και­ρούς. Με έ­ξο­δά του έ­κτι­σε την «Κων­στάν­τιον Δημ. Σχο­λήν Κα­λαμ­πά­κας» και κλη­ρο­δό­τη­σε με­γά­λα χρη­μα­τι­κά πο­σά για την α­νέ­γερ­ση σχο­λεί­ου στα Τρί­κα­λα.

Ας ση­μει­ω­θεί ε­δώ ό­τι η Μο­νή του Α­γί­ου Στε­φά­νου εν­δι­α­φε­ρό­ταν, κα­τά πα­ρά­δο­ση, ι­δι­αί­τε­ρα για την ελ­λη­νι­κή παι­δεί­α και τα γράμ­μα­τα. Ο δι­ά­ση­μος ι­ε­ράρ­χης και ελ­λη­νο­δι­δά­σκα­λος Δω­ρό­θε­ος Σχο­λά­ριος (1812-1888), α­πό το χω­ριό Βεν­τί­στα (ση­με­ρι­νό Α­μά­ραν­το) της ε­παρ­χί­ας Κα­λαμ­πά­κας, κα­τέ­φυ­γε στη μο­νή αυ­τή, γύ­ρω στα τέ­λη της τρί­της δε­κα­ε­τί­ας του ΙΘ΄ αι. για να ι­κα­νο­ποι­ή­σει την έ­φε­σή του προς τη μόρ­φω­ση. Αλ­λά και πρό­σφα­τα, στη δε­κα­ε­τί­α του 1970, λει­τούρ­γη­σε με ε­πι­τυ­χί­α στη Μο­νή του Α­γί­ου Στε­φά­νου Ορ­φα­νο­τρο­φεί­ο – Δη­μο­τι­κό Σχο­λεί­ο θη­λέ­ων, με δι­δα­σκά­λισ­σες α­γι­ο­στε­φα­νί­τισ­σες μο­να­χές.