Γενική Περιγραφή

Η Μονή των Αγίων Πάντων, η κοινώς ονομαζομένη του Βαρλαάμ, είναι κτισμένη σε επιβλητικό βράχο, στο βορειοδυτικό άκρο της λιθόπολης των Μετεώρων και σε κοντινή απόσταση από το Μεγάλο Μετέωρο και τη Μονή Ρουσάνου.

Ο ε­πι­βλη­τι­κός της βρά­χος κα­τοι­κή­θη­κε για πρώτη φορά, σύμφωνα με την πα­ρά­δο­ση, το πρώτο μισό του ΙΔ΄ αι­ώ­να, πριν ε­ξα­κό­σια χρό­νια, α­πό τον σύγ­χρο­νο του ο­σί­ου Α­θα­να­σί­ου του Με­τε­ω­ρί­τη α­σκη­τή-α­να­χω­ρη­τή Βαρ­λα­άμ, α­πό τον ο­ποί­ο πή­ρε την ο­νο­μα­σί­α του και το μο­να­στή­ρι.

Πρώτοι κτίτορες της Μονής υπήρξαν ωστόσο οι αυτάδελφοι ιερομόναχοι Νεκτάριος και Θεοφάνης, γόνοι της επιφανούς καί εύπορης βυζαντινής οικογένειας των Αψαράδων από τα Ιωάννινα.

 Θερινό ωράριο: 9:00-16:00 Κάθε Παρασκευή κλειστό  Χειμερινό ωράριο: 9:00-15:00 Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή κλειστό

 24320-22277